Durun lütfen yüklemiyor...

Internet

Mıdofiə ləşğər çəmə xoşə məromi ifodə karde xoto bə dışmeni Tolışıstonədə iyən Ləzgistonədə noə bıə hərbiə obyekton hıcum nibəkarde

19:05, pazar, 04 ekim, 2020
Mıdofiə ləşğər çəmə xoşə məromi ifodə karde xoto bə dışmeni Tolışıstonədə iyən Ləzgistonədə noə bıə hərbiə obyekton hıcum nibəkarde

Xosə tolışə iyən ləzgiə boəon iyən hovəon,
     Əmə Ozobiconədə şə daxiliə siyosiə proseson, xısusən Ozobiconi tolışə iyən ləzgiə şəhəronədə və dionədə rujbəruj yol bə şikati ki, de əy əholi hərbiə sədomoni iyən Artsaxi və Ermənistoni zidd cang karde Əliyevi əmri boykot kardedə, de dığğəti rımuz kardedəmon. Çı etirozinə aksiyəon səbəb tolışə iyən ləzgiə sa-sa tələfotonin. Çəvonku bənə coninə hədəfi istifodə kardey iyən de ım vositəy əvoni məhv kardey Ozobiconi siyosiə klani xətt da-da soron cərəyonədə dəgiş nıbə. Bo əmə ro vey mıhume ki, Ozobiconi bumiə xəlğon, tolışon iyən ləzgion çəmə əsosə problemi nığıl bızınon. Bə çəmə mınosibətədə şımə daimən husn-rəğbət nişo doe vey mıhum zınedəmon.
     Piedəme bəmı bovə bıkən ki, əmə tolışə iyən ləzgiə xəlğon ədolətinə mıborizə tərəfdorimon iyən hozımon de har curədə cur vositon koməg bıkəmon ki, ım xəlğon bəştə oxonə məğsədi bırəson iyən mıstəğıləti bə dast bıvon. Mıdofiə ləşğər çəmə xoşə məromi ifodə karde xoto bə dışmeni Tolışıstonədə iyən Ləzgistonədə noə bıə hərbiə obyekton hıcum nibəkarde.

16088 | 0
Facebook
kar taneleri
11:00, 28.11.2016
25242 | 0
18:10, 16.03.2016(115841)
12:37, 11.03.2016(27827)